KOTKANLATU

KOTKANLATU

KOTKAN LADUN KEHYSTARINA

 

Kotkan Latu ry on Suomen Ladun paikallisyhdistys, joka perustettiin vuonna 1958 Kotkan kaupungissa, missä se tällä hetkelläkin toimii.

Kotkan Ladun toiminta perustuu tarkoituksenmukaiseen järjestörakenteeseen, selkeään työnjakoon, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sekä järjestön sisällä että ulkopuolella.

Toiminnan periaatteita ovat vastuullisuus, vaikuttavuus, kestävä kehitys, tasavertaisuus, ajankohtaisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi tavoitettavuus, jolla pyritään tekemään järjestö helposti lähestyttäväksi kaikkien toimintamuotojen ja toimipaikkojen suhteen.

Jäseniä yhdistyksessä on n. 400.

Kotkan Ladun toimintamuodot olivat perustamisen aikoihin: hiihto, kävely ja retkeily.

Toiminnan lisääntyessä on uusia lajeja tullut mukaan runsaasti.

Nykyisin päälajit ovat: hiihto, lumikenkäily, sauvakävell/kävely, retkeily, kyykkä, lentopallo, melonta sekä erilaiset toimintapäivät.  Lasten puuhapäivät ja ”kotona luonnossa” toiminta on uusinta toimintaamme.

Talvikaudella mökkitoiminnan puitteissa nautitaan tupailloista. Aiheena mm. kynttilät, rentoutuminen ja matkakertomukset sekä erilaiset luennot mm. terveysliikunnasta.

Kesällä pihapiirissä löytyy mm. petanquekenttä, lentopallokenttä, metsägolfrata. Mahdollisuus harrastaa myös erilaisia pelejä mm. mölkky, tikanheitto. Sekä tietysti metsäretket.

”Petäjäpirtti” , kesäkeittiöineen (Petäjäsuontie 34 Kotka) on  yhdistyksen toiminnan kiintopiste.

Vuokraamme ”Petäjäpirttiä” myös ulkopuolisille kokoustiloiksi,  pieniin juhliin tai yöpymisiin.

Talvikaudella majan kahvio on auki viikonloppuisin

Yhdistys tarjoaa palveluita yrityksille, kouluille, päiväkodeille ja tekee yhteistyötä liikuntaan ja retkeilyyn liittyen liikuntatoimen sekä muiden yhdistysten kanssa.

Kotkan Latu ry on yksi Etelä-Kymen retkeilyjärjestön yhdistyksistä.

 

SÄÄNNÖT


Hyväksytty

 

I    YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINNAN TARKOITUS1.§    Yhdistyksen nimi on Kotkan Latu ry, sen kotipaikka on Kotkan kaupunki ja toimialueena Kotka ympäristöineen.

2.§    Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksenä toimia hiihdon ja muun ensisijaisesti luonnossa tapahtuvan kuntoliikunnan ja retkeilyn edistämiseksi kansalaistavaksi.

3.§    Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa

1.    hankkimalla tutkittua kuntoliikuntatietoa ja sitä jakaen tekemällä tunnetuksi ympärivuotisen liikunnan harjoittamisen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle

2.    hankkimalla ja jakamalla hiihdon, retkeilyn ja muun kunto- ja virkistysliikunnan käytännöllistä tietoutta sekä edistämällä ulkoilukulttuuria, ulkoilun hyviä tapoja ja luonnonsuojelua

3.    tekemällä hiihdon ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnanharjoituksen edellytyksiä kehittäviä aloitteita, esityksiä, anomuksia ja suunnitelmia sekä osaltaan toteuttamalla niitä

4.    harjoittamalla toiminta-ajatukseen sisältyvää julkaisutoimintaa

5.    järjestämällä koulutus- ja valistustilaisuuksia, tempauksia sekä ulkoiluleirejä ja vaelluksia

6.    harjoittamalla yhteistoimintaa samoja tarkoitusperiä palvelevien yhdistysten kanssa

7.    hankkimalla ja ylläpitämällä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitoksia

8.    harjoittamalla aatteellisen toimintansa tukemiseksi majoitus- ja ravitsemusliikettä ja tavanomaista kioskikauppaa sekä järjestämällä keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä muuta samantapaista toimintaa ja ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Kilpailuluonteisista toiminnoista ainoastaan yhdistyksen tarkoitusta tunnetuksi tekevät kilpailut kuuluvat yhdistyksen toimintaohjelmaan.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. Yhdistyksen toiminta on sidonnaisuuksista vapaata.II    YHDISTYKSEN JÄSENET4.§    Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut johtokunnan hyväksymä henkilö.

Yhdistyksen jäsenet ovat:

1.    vuosijäseniä, jotka maksavat syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun

2.    kannattajajäseniä, jotka lahjoittavat yhdistykselle huomattavan summan, jonka alarajan syyskokous vuosittain määrää

3.    kunniajäseniä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja vaaditaan siihen vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneiden määrästä. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

5.§    Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi johtokunta erottaa jäsenyydestä. Päätökseen voi erotettu hakea kirjallisesti muutosta yhdistyksen kokouksessa. Muutoksenhakuaika on neljätoista (14) vuorokautta siitä päivästä, jolloin erottamispäätös on kirjeitse tullut asianomaisen tietoon. Muutoksenhakukirjelmä on jätettävä johtokunnalle.

 

 

III    YHDISTYKSEN KOKOUKSET6.§    Yhdistyksen toimielimiä ovat varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset, johtokunta (työvaliokunta) sekä nimetyt toimikunnat ja työryhmät.

7.§    Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi: syyskokous ja kevätkokous

Syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.    Käsitellään johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi alkavalle toimintavuodelle

4.    Päätetään johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajalle mahdollisesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista

5.    Määrätään jäsenmaksujen ja kannatusmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle

6.    Valitaan kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen puheenjohtaja

7.    Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet

8.    Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varajäsen

9.    Nimetään tarpeellisiksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät

10.    Nimetään edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin ja heille varaedustajat

11.    Päätetään missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan

12.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

    Kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.    Esitetään johtokunnan kertomus päättyneen toimintavuoden toiminnasta

4.    Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

5.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6.    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8.§    Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa kun yhdistyksen kokous tai johtokunta niin päättää tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa vasten pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellä mainituin tavoin on pyydetty.

9.§    Kaikista yhdistyksen kokouksista on johtokunnan annettava tieto jäsenille vähintään (7) vuorokautta ennen kokouksen pitämistä joko kirjeellisesti tai syyskokouksen päättämissä sanomalehdissä.
Yhdistyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

10.§    Äänestykset, jotka koskevat muita kuin kunniajäsenen vaalia, sääntöjen muutosehdotuksia ja yhdistyksen purkamista, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku kokouksen äänivaltainen edustaja vaaleissa vaadi salaista äänestystä.
Äänestykseen saavat ottaa osaa jäsenmaksun maksaneet yhdistyksen jäsenet.
Kannattajajäsenillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

11.§    Yhdistyksen johtokunnan muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 8-12 (kahdeksan - kaksitoista) jäsentä, ja 2 (kaksi) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Puolet varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa; ensimmäisenä vuonna arvan ja seuraavina vuoron mukaan. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajat sekä ottaa tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätöksenteossa noudatetaan soveltuvin osin 10§:n määräyksiä.

12.§    Yhdistyksen johtokunnan tehtävänä on mm:

1.    Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa

2.    Hoitaa yhdistyksen omaisuutta

3.    Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sääntöjen mukaisesti

4.    Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, käsitellä niille esitettävät asiat ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä valita toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat sekä jäsenet

5.    Hyväksyä yhdistyksen sitovat sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu yhdistyksen kokoukselle

6.    Päättää talousarvion rajoissa yhdistyksen julkaisutoiminnasta

7.    Kantaa ja vastata yhdistystä koskevissa asioissa

13.§    Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilit on luovutettava toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä tai viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta tarkastusta varten.

14.§    Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen tilit ja muu toiminta, laatia niistä kirjallinen lausunto ja jättää se johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15.§    Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja; jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

IV    MUUT MÄÄRÄYKSET16.§    Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään ¾ (kolmeneljäsosaa) annetuista äänistä.
Sääntöjen muutokset on alistettava Suomen Latu ry:n hallituksen hyväksyttäviksi.

17.§    Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat jätettävä Suomen Latu ry:n talletettaviksi, kunnes vastaava rekisteröity yhdistys perustetaan. Ellei uutta yhdistystä perusteta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun talletus on tehty, jäävät varat Suomen Latu ry:n käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

18.§    Näiden sääntöjen lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain sääntöjä ja määräyksiä.

19.§    Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 


Petäjäsuon Frisbeegolf

 


Aloittelijat radalla


Tietoa Kotkanladusta